Mety mahasoa anao: Ahoana ny installation interrupteur tsotra sy va-et-vient

  • mardi, 06 octobre 2020 11:26
  • Super User

Courant alternatif 220V no resaka eto.

Fampatsahivana: Ny courant alternatif dia misy pôle na fil roa, ny iray Neutre (na - raha courant continu toy ireny anaty fiara na batterie 12V ireny), ary ny pôle na fil iray "Phase" (na +).

Maka testeur tourne-vis ireny, dia izay mirehitra ny lampe no Phase. Misy fitaovana hafa ihany koa azo hijerena azy raha manana multimètre. Ny Phase sy ny Terre tokony anome 220V ihany koa raha tsara ny prise Terre. Ny Neutre sy ny Terre tokony tsy misy tension.

Ny asan'ny interrupteur izany dia mpanapaka na mpandeha ny Phase, fa ny Neutre avy dia mandeha mivantana any amin'ny ampoule.

Tsy tokony hisy Neutre mandehandeha mihitsy izany ao anaty interrupteur.

Raha misy ampoule maromaro tiana hiaraka hirehitra na maty, dia atao en parallèle aloha ireo ampoule maromaro ireo, izany hoe ampifandraisina ny samy Phase, ary ampifandraisina ny samy Neutre, dia ny Neutre avy dia ampifandraisina mivantana amin'ny Neutre principal, ary ny Phase kosa tapahan'ny interrupteur alohan'ny ampifandraisana azy amin'ny Phase n'ilay ampoule voalohany.

1- Simple Interrupteur

Taritina avy any amin'ny source courant, na boitier akaiky efa misy courant, na disjoncteur principal ny courant. Tokony ho 10A ny disjoncteur ampiasaina raha jiro ao an-trano.
Sarao hatrany izany ny courant mamelona prise, tokony 20-25A, sy ny courant mamelona jiro 10A. Cable 1.5mm²x2 no ampiasaina, izany hoe cable misy fil roa ao anatiny ary 1.5mm² ny habehan'ny fil iray.

Avy dia omena Neutre mivantana ilay jiro, ny Phase kosa dia tapahana ao amin'ilay interrupteur aloha vao mamonjy ilay jiro. Ka rehefa tiana vonoina izany ny jiro, dia pihina ny interrupteur, izay manapaka ny Phase, dia tsy tonga any amin'ny ampoule ny Phase dia maty ilay jiro.

Tsy ampisavoritaka ny installation, dia asio boitier akaiky eo, somary amin'ny sisin-trano mba tsy ho ratsy endrika, dia tarito ao aloha ny courant avy any amin'ny disjoncteur. Apetao amin'ilay douille n'ilay ampoule ny cable misy fil roa Neutre sy Phase.
Apetao ny interrupteur nao, Tokony potserina midina ny mandrehatra azy, ialana amin'ny fipetrahan'ny vovoka eo ambony interrupteur rehefa maty izy.

Mangalaha multimètre, dia ataovy position Ohm-mètre, dia ataovy amin'ny pôle roa avy ny fil mainty sy mena multimètre, dia potsero ny interrupteur, dia hitanao ny position marche - arrêt, izany hoe tokony 0 ny multimètre raha mitohy ny Interruteur, ary 1 kosa ny valeur raha tapaka ny interrupteur.

Tandremo, fady ny manao io test ohm-mètre io raha branché sy mandeha ny courant, interrupteur isolé na non branché no atao io test io.

Apetao ny cable misy fil roa amin'io interrupteur io. Tarito hatreo amin'ny boitier, ka ny fil entrée zany ampitohizana amin'ny ilay Phase directe avy any amin'ny disjoncteur, ary ilay fil iray ampitohiziana amin'ilay fil Phase ampoule. Ny Neutre efa atao direct amin'ilay ampoule.

2- Double interrupteurs

Mitovy tsy misy hafa amin'ny Simple interrupteur, ka na mampiasa cable 2 samihafa dia toan'ny manana interrupteur roa. Na maka Cable misy fil 3 ao anatiny (1.5mm² x 3) ka ny fil 1 mitondra ny Phase avy any amin'ny boitier, dia ilay cable faharoa no mitondra ny retour de phase ho an'ilay ampoule 1, ary ny 3eme fil mitondra ny phasen'ny 2e ampoule. Dia ao anaty interrupteur, ampifandraisina fil hafa ilay entrée Phase n'ilay interrupteur 1 sy 2, fa ny sortie zany no mizara amin'ilay ampoule roa.

Aza mampiasa cable misy fil 3 misy loko mavo sy maitso fil Terre amin'io Double interrupteurs io sao mifangaro amin'ny prise Terre, ka zava-doza raha ny Prise Terre no tafidirana Phase.

Hajao ny polarité Neutre/Phase raha ireny lampe misy detecteur ireny. Raha douille à vis, dia ilay mifandray amin'ilay vodiny ambany iny no Phase, ary ilay mifandray amin'ny mandeha pas de vis no Neutre.

Mirehitra foana ny ampoule na mifamadika aza ireo, fa resaka sécurité, satria raha manisy abat-jour vy ianao, nefa iny mety hikasoka amin'ilay misy pas de vis, dia mety hisy courant ny abat-jour nao raha mifandray amin'ny Phase iny pas de vis iny.

3- Interrupteur Va-et-Vient

Matetika couloir lava na trano misy étage, ka amin'ny interrupteur iray afaka mamono sy mamelona jiro iray na maromaro natao en parrallèle, dia amin'ny interrupteur faharoa hafa, afaka mamono sy mamelona azy ihany koa.

Interrupteur 2 ihany no azo atao amin'io. Raha misy étage maro, dia télérupteur no ampiasaina.

Raha interrupteur tsotra no ampiasaina, dia vao maty ny interrupteur iray, dia tsy afaka mamelona azy ery amin'ny interrupteur faharoa.

Misy interrupeur va-et-vient mihitsy izany vidiana. Matetika misy sarina flèche ety ivelan'ilay interrupteur amantarana azy. Ary 3 pôles izy fa tsy 2 pôles toa ny interrupteur tsotra.

Jereo izay boitier akaiky akana ny courant.
- Avy dia omeo Neutre aloha ilay ampoule. Tadidio hatrany fa tsy misy Neutre mandehadeha any anaty interrupteur any.

- Omeo Phase directe ilay pôle phase ao amin'ilay interrupteur voalohany.
- Mangalaha cable 1.5m²x2 dia tarito mampitohy ilay sortie 1 sy 2 mandeha direct any amin'ilay interrupteur faharoa, io no antsoina hoe NAVETTE, ka ny Pole 1 amin''ilay interrupteur voalohany ampitoizana ny pôle 1 amin'ilay interrupteur faha 2. Dia atao ohatr'izay koa, ampifandraisina ny samy Pôle 2 amin'ireo interrupteur roa.

- Ampifandraisaina amin'izay ny Pôle Phasen'ilay interrupteur faharoa ilay ampoule. Hajao ny polarité raha mila izany ilay douille à vis na ilay ampoule.

- Ahaoana no ahafantarana ilay polarité amin'ilay interrupteur va-et-vient?
Tandremo tokony interrupteur isolé tsy misy courant no anaovana test.

Maka multimètre, ataovy position ohm-mètre.
Apetao amin'ny Pole iray, ny fil mena, dia tsapao mifandimby amin'ireo pôle roa hafa ny fil mainty testeur. Izay pôle sady afaka mampitohy azy amin'ny pôle 1 na pôle 2 no pôle Phase L.

Satria ny asan'io interrupteur va-et-vient io, dia raha potserina ny interrupteur, dia mifandray ny pole L sy ny pole 1, rehefa potserina midina indray, dia mifandray ny Pole L sy ny Pole 2. Izay no maha NAVETTE azy, satria na alefany aty ambony ny courant Phase, na alefan'ilay intrrepteur avy aty ambany.

Afaka manampy anao hatrany ny Vitatsika Construction, anamboatra na hanavao ny tranonao.

Mirary soa e.
Patrick

 

Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.