Didim-­‐panjakana laharana faha-­‐2018-007: Fanalefahan-­‐tsazy faobe noho ny fahatongavan’ny taona vaovao 2018

  • mercredi, 10 janvier 2018 13:24

NY FILOHAM-­‐PIRENENA,

Araka ny Lalàmpanorenana,

Araka ny tatitra nataon’ ny Mpitahiry ny Kasem-­‐panjakana, Minisitry ny Fitsarana,
Dia mamoaka izao didim-­‐panjakana izao:

Andininy voalohany.

-­‐ Noho ny fahatongavan’ ny taona vaovao 2018, dia omena fanalefahan-­‐tsazy ireo
olona voaheloka amina sazy tsy ahazoana fahalalahana, izay efa mihatra amin’ny andro
ivoahan’izao didimpanjakana izao, araka ireto fepetra manaraka ireto :
1. Fanalefahan-­‐tsazy amin’ny ampahany roa (02) volana ho an’ireo olona voasazy higadra herintaona
farafahabetsany;
2. Fanalefahan-­‐tsazy amin’ny ampahany telo (03) volana ho an’ ireo olona voasazy higadra herintaona
ka hatramin’ny roa taona farafahabetsany;
3. Fanalefahan-­‐tsazy amin’ny ampahany efatra (04) volana ho an’ ireo olona voasazy higadra roa taona ka
hatramin’ny telo taona farafahabetsany;
4. Fanalefahan-­‐tsazy amin’ny ampahany enina (06) volana ho an’ ireo olona voasazy higadra telo taona ka
hatramin’ny dimy taona farafahabetsany;
5. Fanalefahan-­‐tsazy amin’ny ampahany roambinifolo (12) volana ho an’ ireo olona voasazy higadra
mihoatra ny dimy taona;
6. Fanalefahan-­‐tsazy amin’ny ampahany roambinifolo (12) volana ho an’ireo olona voaheloka amina
asa anteri-­‐vozona voafetra ka mihoatra ny dimy taona;
7. Fanalefahan-­‐tsazy tanteraka ho an’ireo olona voasazy, efa nahefa dimy taona am-­‐pigadrana ka efa feno
enimpolo taona ho an’ny vehivavy ary dimy amby enimpolo taona ho an’ny lehilahy, amin’ny vaninandro
nandraisana izao didim-­‐panjakana izao.
8. Famelan-­‐tsazy tanteraka ho an’ireo olona voasazy noho ny heloka bevava efa nahefa dimy ambifolo (15)
taona am-­‐pigadrana ka efa feno enimpolo taona ho an’ny vehivavy ary dimy amby enimpolo taona ho an’ny
lehilahy, amin’ny vaninandro nandraisana izao didim-­‐panjakana izao.

And.2.-­‐Tsy voakasiky ny fampiharana izao didim-­‐panjakana izao kosa anefa ireo olona voaheloka
amina sazy tsy ahazoana fahalalahana noho ireto heloka manaraka ireto:
1. ny fanodikodinam-­‐bolam-­‐panjakàna voalazan’ny andininy faha 169 sy 172 ao amin’ny Fehezan-­‐
dalàna famaizana;
2. ny fandraisana tsolotra sy ny kolikoly voalazan’ny andininy faha 174 ka hatramin’ny faha 183 ao amin’ny
Fehezan-­‐dalàna famaizana izay novaina sy nampian’ny andininy faha 3 ka
hatramin’ny faha 14 ao amin’ny lalàna laharana faha 2004-­‐030 tamin’ny 09 septambra 2004 momba
ny ady amin’ny kolikoly;
3. ireo heloka momba ny famotsiambola voalaza ary sazian’ny Lalàna laharana faha 2004-­‐020 tamin’ny 20
aogositra 2004 momba ny famotsiambola, ny fitiliana, ny fanagiazana ary ny fiaraha-­‐miasa iraisam-­‐pirenena
mikasika ny vokatra avy amina heloka bevava;
4. ireo heloka rehetra voalaza ary sazian’ny Hitsivolana laharana faha 2011-­‐001 tamin’ny 08 aogositra
2011 manasazy ny heloka rehetra mikasika ny andramena sy ny hazo mainty;
5. ireo heloka rehetra voalaza ary sazian’ny Hitsivolana laharana faha 60-­‐126 tamin’ny 03 oktobra
1960 mikasika ny sazy momba ny fihazàna, ny jono ary ny fiarovana ireo biby dia;
6. ireo heloka rehetra voalaza ary sazian’ny Lalàna laharana faha 2005-­‐018 tamin’ny 17 oktobra
2005 mikasika ny Varotra zavamaniry sy biby dia eo amin’ny sehatra iraisam-­‐pirenena;
7. ireo heloka rehetra voalaza ary sazian’ny Lalàna laharana faha 2005-­‐021 tamin’ny 17 oktobra
2005 mikasika ny Fehezan-­‐dàlana momba ny harena ankibon’ny tany;
8. ireo heloka rehetra mikasika ny fihetsika mamoa fady voalazan’ny andininy faha 330 vaovao ka
hatramin’ny andininy faha 335 ao amin’ny Fehezan-­‐dalàna famaizana;
9. ny vono olona sy ny vono olona nomanina voalaza ary sazian’ny andininy faha 296, 299, 300 ka
hatramin’ny andininy faha 304 ao amin’ny Fehezan-­‐dalàna famaizana;
10. ny fisamborana olona tsy ara-­‐dalàna sy ny fitazomana olona an-­‐keriny voalaza ary sazian’ny
andininy faha 341 ka hatramin’ny faha 344 ao amin’ny Fehezan-­‐dalàna famaizana.
11. Ny lositra na ireo voafonja an’ady voalaza ary sazian’ny andininy faha 237 hatramin’ny 247 ao amin’ny
Fehezan-­‐dalàna famaizana.

And.3. -­‐ Ny fepetra voalazan’ ny andininy voalohany dia tsy azo ampiharina hafa-­‐tsy amin’ ireo olona
nahazo fanamelohana raikitra amin’ ny vaninandro nandraisana izao didim-­‐panjakana izao sy amin’ireo
izay nanao fampiakarana fitsarana na fangatahana fandravana ka nisintona izany tao anatin’ny fe-­‐potoana
roa volana manomboka amin’io vaninandro io ihany.
And.
4. -­‐ Noho ny hamehana sy araka ny fepetra voalazan’ ny andininy faha-­‐4 sy faha-­‐6, andàlana faha-­‐2,
ao amin’ny Hitsivolana laharana faha-­‐62-­‐041 tamin’ny 19 septambra 1962 mikasika ny fepetra
ankapobe momba ny lalàna ifampitondrana eto an-­‐toerana sy ny lalàna iraisam-­‐pirenena
ifampitondràn’ny isam-­‐batan’ olona, dia manan-­‐kery avy hatrany izao didim-­‐panjakana izao raha vantany
vao ampahafantarina ny besinimaro amin’ ny alàlan’ny fampielezam-­‐peo na fahitalavitra, ankoatry ny
famoahana azy ao amin’ ny Gazetim-­‐panjakan’ny Repoblika.

Natao teto Antananarivo, ny 04 janoary 2018

NY FILOHAN’NY REPOBLIKA,
RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial

 

Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.