Fantatrao ve: Fandovana sy ny Didim-pananana

  • lundi, 11 septembre 2017 16:20
  • Sary nindramina

Isaorana hatrany ireo namana mpahay Lalàna manome antsika fanazavana momba ny zava-manahirana antsika andavan'andro.

Araka ny Andininy voalohany ao amin'ny Lalàna 68-012 tamin'ny 04/07/1968, Ny Fandovàna ("succession") dia famindràna ny fanànana navelan'ny maty; na izany fanànana mivaingana ("biens"), na izany Zo ("droits"), na izany ...adidy("obligations").

Izany hoe, VOARARAN'NY LALàNA NY ...MANDOVA OLONA ..VELONA!

Ny Fandovàna dia dia misy karazany 2:

1-Fandovàna tsy misy Didim-panànana ("succession sans testament")

2- Fandovàna vokatry ny Didim-panànana ("succession testamentaire")

I-).FANDOVàNA TSY MISY DIDIM-PANANANA:

Raha tsy nanao Didim-panànana ny Maty, na nisy fananany tsy voalazan'ny Didim-pananana ny mahakasika azy, dia toy izao manaraka izao ny filaharan'ny Mpandova araka ny andininy faha -16 amin'ny Lalàna 68-012 voatsiahy etsy aloha:

1-ZANAKA NATERAKA ("enfants")
2-ZAFIKELY (zanaky ny zanaka naterakana na "petits enfants")
3-RAY AMAN-DRENY NITERAKA ("père et mère")
4-ANADAHY SY ANABAVY IRAY TAM-PO (frères et soeurs")
5-ZANAKY NY ANADAHY SY ANABAVY IRAY TAM-PO ("enfants des frères et soeurs")
6-IRAY TAM-PO AMIN'NY RAY AMAN-DRENY NITERAKA ("Oncles et tantes")
7-ZANAKY NY IRAY TAM-PO amin'ny RAY AMAN-DRENY NITERAKA ("cousines germaines et cousins germains")
8-VADY VITA SORATRA ("conjoint")
9-FANJAKàNA MALAGASY ("Etat Malagasy")

Marihana fa:

1-) Very ny zo maha-mpandova raha voaporofo fa namono ny Maty ilay Mpandova!
2-) Raha misy ny laharana eo aloha dia tsy mahazo ny afara!..Ohatra: Raha mbola velona ny ray aman-dreny dia tsy mirotsaka ho mpandova ny iray tam-po!
3-) Azo atao ny fisoloana toerana ("représentation")!..Ohatra Maty i Bera. Mpandova azy ny zanany Dera sy Monika ary i Koto. Raha maty i Koto dia mirotsaka maka ny laharany i Remy sy Berthe zanany, izany hoe, ny anjaran'i Koto dia ifampizaran'i Remy sy Berthe zanany!

Fanontaniana tena matetika mipetraka dia ny hoe : "AFAKA MANDOVA VE NY ZANAKA ANELAKELA-TRANO"?

Ny atao hoe "zanaka" dia izay nateraky ny Maty ka voaporofo ARA-DALàNA izany rohy izany ("ceux qui sont nés du défunt pourvu que leur filiation soit légalement établie")

Marihana fa TSY MITOVY NY ZAZA IVELAN'NY FANAMBADIANA ("enfants naturels") sy ny ZANAKA ANELAKELAN-TRANO ("enfants adultérins")!!...Ny ZAZA IVELAN'NY FANAMBADIANA dia izay rehetra ZAZA NATERAKY NY LEHILAHY FONY IZY MBOLA TSY VITA SORA-PANAMBADIANA tamina vehivavy iray ka MISORATRA AMINY!...Afaka mandova azy malalaka ireo!

Ny ZAZA ANELAKELAN-TRANO ("enfants adultérins") dia ZAZA nateraky ny lehilahy iray EFA VITA SORATRA tamina vehivavy hafa ankoatry ny vadiny!..Azon'ilay lehilahy soratana aminy ilay zaza, saingy araka ny andininy faha-22 ao amin'ny Lalàna 63-022 tamin'ny 20/11/1963 mahakasika ny fizanahana ("article 22 de la loi 63-022 du 20/11/1963 sur la filiation") dia ZO ara-TSAKAFO ("obligation alimentaire") ihany no ananan'ilay zaza fa tsy Zo Handova!...Raha manaiky an-tsoratra ny fanjànahana nataon'ilay lehilahy kosa anefa ny vady vita soratra aminy dia heverina ho toy ny zaza nateraka ilay zaza anelakela-trano!

Fanontaniana iray lehibe ary manomboka mahatohina ny maro ankehitriny ihany koa ny hoe: "NAHOANA NO ANY AMIN'NY ALOHAN'NY FARANY NO LAHARAN'NY VADY VITA SORATRA"? Nefa niaraka nihary?

Marihana fa talohan'ny nanaovana an'io Lalàna 68-012 tamin'ny 04/07/1968 mahakasika ny Fandovàna io dia nisy ny fanadihadiana lalina natao tamin'ny fiaraha-monina eran'ny lafy valon'ny Nosy. Nipoitra avy amin'izany fa amin'ny ankamaroan'ny Malagasy dia FARA-HAVANA NY ...VADY!

Saingy misy dia misy kosa anefa ny fomba voalazan'ny Lalàna ahafahan'ny Vady mandova!...Izay ilay karazana fandovàna faharoa:

II-FANDOVàNA VOKATRY NY DIDIM-PANANANA ("Successions testamentaires")

MASI-MANDIDY amin'ny FANANANY NY OLONA TSIRAIRAY!

Noho izany, afaka manapaka izay tiany hotolorana ny fananany na anaovany izany ny tenany aorian'ny fahafatesany!

Ny SORATRA MIRAKITRA IZAY ANAOVAN'NY TSIRAIRAY NY FANANANY AORIAN'NY FAHAFATESANY no atao hoe..."DIDIM-PANANANA"

Fanontaniana: "IZA àry NO AMBONY: ILAY FANDOVàNA TSISY DIDIM-PANANANA VOALAZA ETSY ALOHA VE SA NY FANDOVàNA VOKATRY NY DIDIM-PANANANA"?

Raha nanao Didim-pananana ("testaments") ny Maty dia ny Didim-pananana aloha no hajaina ka tsy maintsy tanterahina!

Izany hoe, Ohatra: raha nilaza ny Maty tao anaty Didim-pananana navelany fa ny vadiny no hany mandova ny fananany rehetra dia...MIHAHAKA DAHOLO ny zanaka naterany sy ny havany rehetra fa TSY MAINTSY OMENA an'ilay vady ny rehetra!.

Tsetsatsetra tsy aritra no ilazàna fa io karazana Didim-pananana io no antsoina amin'ny Teny Frantsay hoe :"testaments conjonctifs"!

Ohatra ihany koa: raha nanao Didim-pananana ilay maty hoe..."Rasoamanahirana" no HANY MANDOVA azy dia...MIHAHAKA ihany koa ny zanany, havany, vadiny voalaza etsy aloha rehetra fa dia tsy maintsy atolotra an'i Rasoamanahirana izany ny fananany rehetra!

Azon'ilay Mpandova voatondron'ny Didim-pananana anefa ny ..mandà tsy handray izay lova atolotra azy!

Fanontaniana: "MISY FEPETRA FOTOTRA VE NY DIDIM-PANANANA"?

Misy fepetra fototra TSY MAINTSY HAJAINA tokoa ny DIDIM-PANANANA raha tsy izany dia azo foanana eny anivon’ny Fitsaràna Ady Madio izy.

Ireto manaraka ireto izany :
-tsy maintsy FANANANA EFA MISY no ampidirina ao anaty Didim-pananana ;
-tsy azo ampidirina ao anaty Didim-pananana ny fananan’ny hafa (andininy faha 48 amin’ny Lalàna 68-012 tamin’ny 04/07/1968)
-tsy maintsy manaja ny Lalàna (« loi »), ny filaminam-bahoaka (« ordre public »), ary ny fahatsaràna eo amin’ny ara-moraly (« bonnes mœurs ») ny …didim-pananana!

Noho ireo indrindra no mahafoana ny Didim-pananana ho an’ny …zaza anelakela-trano, ho an’ny biby (saka, alika, omby…)

Fanontaniana: «MISY FOMBAFOMBA ARAHANA VE REHEFA HANAO DIDIM-PANANANA ? »

Tena misy dia misy tokoa ny fombafomba (« formes ») tsy maintsy hajain’ny Didim-pananana !

Tena TEKNIKA BE IREO, kanefa NY TSY FANAJàNA AZIREO DIA …MAHAFOANA AVY HATRANY ILAY DIDIM-PANANANA !!..Koa ny tsara sady azo antoka indrindra mba ialàna amin’izay mety ho fahafoanana any aoriana izay dia ny manantona MPITAMBOLANELA (« notaires ») izay efa niofana ny amin’izay ary tompon’andraikitra raha misy ny fahafoanana any aoriana.

Ahoana kosa ny momba ny "Donation" sy ny "Dés-héritage"

1-) Ny "donation" na FANOLORANA eo amin'ny samy velona dia azo atao tokoa!. Malalaka ny amin'izay tiany hanolorana ny fananany ny tsirairay. Saingy TSY MAINTSY EO ANATREHAN'NY "NOTAIRE" NO ANAOVANA AZY raha tsy izany dia foana!

Marina tokoa fa kely ny hetra aloa amin'iny raha eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka.

2-) Azo atao dia azo atao tokoa ny manala tsy ho isan'ny mpandova ("dés-héritage") ny zanaka iray. Amin'ny alalan'ny Didim-pananana no ahafahana manao an'io.Raha tsy ampy taona (latsaky ny 21 taona) na tsy mahatondra tena ("incapable") anefa ilay zaza dia afaka mangataka amin'ireo Nahazo lova tamin'ny alalan'ny Didim-pananana izy mba hahazo ampahany amin'ny Lova azon'izireo ho ...sakafo!..Raha mandà tsy hanome izany ampaham-pananana izany ireo Nahazo lova ireo dia herin-taona aorian'io fandàvana io no ahafahany mitondra ny raharaha eo anivon'ny Fitsaràna Ady Madio.

Ahoana indray momba ny Didim-panana mametraka ny Lova tsy mifindra ka tsy azo amidy ivelan'ny fianakaviana ny Lova

Tsy voatery hijanona ao anaty fiaraha-manana ny Tompom-pananana ("Nul propriétaire indivis n'est obligé de rester dans l'indivision")

Masi-mandidy amin'ny fananany ny tsirairay!

Ny Didim-pananana dia ..FAMINDRàNA FANANAN'NY MATY!..Izany hoe, lasan'ilay Mpandova tanteraka ilay ..fananana ary ..masi-mandidy amin'izany izy!..Koa ny fepetra apetraky ny Didim-pananana iray izay milaza fa tsy azo zaraina ny tany na koa hoe tsy azo amidy amin'olon-kafa ankoatran'ny mpiray tam-po na ny fianakaviana ny fananana dia foana satria mifanohitra amin'ny lalàna!

Raisin'ny Notaire foana io clause testamentaire io.. Azon'ilay Mpandova atao anefa avy eo ny mangataka amin'ny Fitsaràna ny alalana hivarotra an'ilay tany.. Ary tsy maintsy omen'ny Fitsaràna alalana amin'izany izy. Ny antony dia satria efa voafindra aminy ny fananana. Ary droit absolu ny droit de propriété! Izay ilay hoe ..."masi-mandidy"!.. Koa ilay Mpandova dia HALALAKA foana hivarotra an'ilay tany na amin'iza na amin'iza satria fananany feno iny tsy misy mifandrigotra aminy amin'izany na ilay maty nanome azy feno ilay fananana aza!

 

Commentaires (110)
Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.