Fantatrao ve: Bulletin N°2 sy Bulletin N°3

  • samedi, 03 mars 2018 12:08
  • Super User
  • Sary fampiaingoana Gasypatriote

Ankasitrahana hatrany ireo namana Mpahay Lalàna mitondra fanazavana ho antsika eto.

Niteraka resa-be tato ho ato ny hoe « CASIER JUDICIAIRE » Bulletin N°2 « B2 » sy Bulletin N°3 « B3 ».
Na dia sehatra TENA teknika (« domaines techniques ») aza io, dia andeha hazavaina ny mahakasika azy.

Koa Fanontaniana Voalohany mipetraka àry : « INONA MARINA MOA NO ATAO HOE : « casier Judiciaire » ?

Raha faritàna tsotsotra nefa mazava, ny atao hoe « CASIER JUDICIAIRE » na « TARATASY FITANISAN-TSAZY » dia TARATASY FITANISANA NY SAZY AZO ARA-PITSARàNA.
Izany hoe, ny « CASIER JUDICIAIRE » no ILAZALAZANA sy ITAHIRIZANA ny SAZY rehetra azon’ny olona iray, ka ahafantarana ny LASANY ARA-PITSARANA (« antécédents judiciaires »).

Fanontaniana manaraka : « INONA AVY NY SAZY NA DIDIM-PITSARàNA MISORATRA KA TAHIRIZINA AO AMIN’NY « CASIER JUDICIAIRE » ?

Araka ny andininy faha-589 ao amin’ny Fehezan-Dalàna momba ny Paikady Heloka [« article 589 du Code de Procédure Pénale (C.P.P.)], dia tahirizina ao anaty « casier Judiciaire » ny:

1-) Ny sazy mahakasika ny heloka tsotra na heloka bevava; izany hoe ny lamandy (« amende »), ny sazy an-tranomaizina (« emprisonnement »), ny asa an-terivozona (« travaux forcés ») ; eny fa na dia SAZY MIHANTONA (« sursis ») aza izany.

Araka izany dia TSY MISORATRA ARY TSY ANANANA « CASIER JUDICIAIRE » NY SAZY AZO TAMINA HELOKA MADINIKA (« contravention » !).

Tsetsatsetsa tsy aritra no ilazàna fa ny heloka madinika (« contravention ») dia izay rehetra fandikan-dalàna mety iharan’ny sazy an-tranomaizina tsy mihoatra ny 29 andro na koa lamandy tsy mihoatra ny iray hetsy (100.000) Ar.

2-) ireo didim-pitsaràna rehetra nandraisana fepetra ho fiarovana, ho fitaizana arahi-maso, ho fanitsiana mahakasika ny zaza mpanao heloka latsaky ny 18 taona (« décisions concernant les mesures de protection, d’éducation surveillée ou de correction prises à l’égard des mineurs délinquants »)

Ohatra : Didy fametrahana ilay zaza any amin’ny Tobim-Panitsiana toy ny eny Anjanamasina – Antananarivo;

3-)Ireo didin’ny fitsaràna na ny fanapahan’ny Fitantanan-draharaham-panjakàna miteraka tsy fahazoana manatontosa andraikitra iray (« Décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative édictant des incapacités »);

Ohatra: Didy fandraràna tsy hisahana andraiki-panjakàna (« fonctions publiques ») intsony, didy nambaran’ny Fitsaràna Ambony (« Cour d’Appel ») milaza ny TSY FAHAFAHANA MISAHANA INTSONY NY ANDRAIKITRY NY MPIKAROKA NY FANDIKAN-DALàNA ho an’ireo MPIKAROKA NY FANDIKAN-DALàNA NANATONTOSA TANDREVAKA NA HADISOANA GOAVANA (« Arrêt interdisant à l’avenir l’exercice des fonctions d’Officier de Police Judiciaire (O.P.J.) pour un O.P.J ayant commis des négligences ou faute grave ») (Art. 157 du C.P.P.);

4-) Ireo didy milaza ny « faillite »;

5-) Ireo didy manafoana ny fahefàna hitaiza ho an’ny ray niteraka (« décision prononçant la déchéance de la puissance paternelle »);

6-) Ireo Fanapahana mandroaka ny Vahiny hiala ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara( « arrêté d’expulsion »).

Fanontaniana tena manitikitika : « AHOANA NY FIZOTRAN’IO « CASIER JUDICIAIRE » IO?

Araka ny Didim-pitondràna 67-013 tamin’ny 10 janoary 1967 (« Décret N°67-013 du 10 janvier 1967 »), dia rehefa RAIKITRA (« définitif ») ny DIDIM-PITSARàNA ka tsy azo anaovana fampakàrana (« appel ») eo anivon’ny Fitsaràna Ambony (« Cour d’Appel ») na fandravàna (« cassation ») eo anivon’ny Fitsaràna Tampony (« Cour Suprême ») intsony; dia MANANA FE-POTOANA IRAY (01) VOLANA NY MPIRAKI-DRAHARAHA (« Greffier ») an’ILAY FITSARàNA NAMOAKA NY DIDY, mba HANAOVANA NY ATAO HOE « Casier Judiciaire BULLETIN N°1 ».

Raha DIDIM-PITSARàNA TSY NIFANATREHANA (« décision judiciaire par défaut ») kosa ilay izy dia AORIAN’NY FAMPAHAFANTARANA NATAON’NY VADINTANY (« signification ») NO MANOMBOKA ILAY FE-POTOANA 01 VOLANA VOALAZA ETSY aloha.

Raha efa izany, dia ALEFAN’ILAY MPIRAKI-DRAHARAHA (« greffier ») ANY AMIN’NY LEHIBEN’NY MPIRAKI-DRAHARAHAN’NY FITSARàNA AMBARATONGA VOALOHANY MIADIDY NY TOERANA NAHATERAHAN’ILAY OLONA (« Greffier en Chef du tribunal de Première Instance du LIEU DE NAISSANCE du concerné ») io « BULLETIN N°1 » io MBA HOTAHIRIZINA.

Tsara marihana fa DIDY FANAMELOHANA IRAY = BULLETIN N°1 IRAY

Koa raha efa voaheloka in-10, ohatra, ilay olona dia misy BULLETIN N°1 miisa 10 izany tahirizina mahakasika azy.

Raha ny Fitantan-draharaham-panjakàna (« Administration Publique») kosa no nandray ny fepetra voalaza etsy ambony dia ALEFANY ANY amin’ny TONIA MPAMPANOA LALàNA (« PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE » ) ao amin’ny Fitsaràna Ambaratonga Voalohany nahaterahan’ilay olona ny Fanapahana noraisiny ka ity farany no mampanao ny BULLETIN N°1.

Fanontaniana tohiny avy hatrany: « BULLETIN N°1 » FOANA NO VOARESAKA TEO ; KOA INONA NO IFANDRAISAN’IZANY AMIN’NY « B2 » SY NY « B3 »?

Tsara marihana aloha fa ny hoe « B2 » dia fanafohezana ny teny hoe « CASIER JUDICIAIRE BULLETIN N°2 ». Toraka izany koa, « B3 »= « Casier Judiciaire BULLETIN N°3 ».

Raha azavaina tsotsotra, araka ny « article 594 C.P.P. », ny B2 dia TARATASY IRAY FITANISANA NY REHETRA VOARAKITRY NY BULLETIN N°1 MAHAKASIKA NY OLONA IRAY.

Ny Fitsaràna, ny Sampan-draharaham-panjakàna ary ny Banky IHANY no AFAKA MANGATAKA NY « casier Judiciaire BULLETIN N°2 ».

Saingy, ho an’ireo roa farany ireo (Sampan-draharaham-panjakàna sy Banky) dia TSY MISORATRA AO AMIN’NY « casier Judiciaire BULLETIN N°2 » NY DIDY voatanisa etsy ambony MAHAKASIKA AN’ILAY OLONA FONY IZY MBOLA TSY AMPY TAONA sy ny DIDY NAHAZOANY SAZY MIHANTONA (« sursis »).

Ny ao amin’ny B3 na « casier Judiciaire BULLETIN N°3» kosa, araka ny « article 595 C.P.P. » dia NY SAZY MIHATRA AZO VOKATRY NY HELOKA TSOTRA NA HELOKA BEVAVA (« condamnation à de peine ferme pour des délits/ crimes ») IHANY NO MISORATRA AO.

Izany hoe, raha nahazo sazy mihantona (« sursis ») ilay olona, na noesorina taminy ny « puissance paternelle », na koa tratran’ny « faillite » izy, na koa voarara tsy mahazo misahana andraiki-panjakàna izy dia TSY SORATANA AO ANATY « casier Judiciaire BULLETIN N°3 » izay angatahiny izany.

Marihina fa TSY MAINTSY ILAY OLONA VOAKASIKA IHANY NO MAHAZO MANGATAKA « casier Judiciaire BULLETIN N°3 » (fa tsy olon-kafa !!) ARY ANY AMIN’NY FITSARàNA MISAHANA NY TOERANA NAHATERAHANY IZANY NO ANGATAHANA.

Fanontaniana fanampiny: « FA NAHOANA NO TSY MISORATRA AO ANATY « casier Judiciaire BULLETIN N°3 » NY SAZY MIHANTONA (« sursis ») AZON’NY OLONA IRAY ??? ».

Araka ny « article 569 C.P.P. », Ny hoe « SAZY MIHANTONA » na « sursis » dia SAZY SAINGY NAHANTONA NY FAMPIHARANA AZY. Midika izany fa TSY MIHATRA ILAY SAZY SAINGY MITATAO EO AMBONY LOHAN’ILAY VOAHELOKA MANDRITRY NY 5taona. Koa raha mbola voaheloka amina raharaha hafa izy ao anatin’ny 5 taona dia MIVADIKA HO SAZY MIHATRA ilay izy ary dia TSY MAINTSY SAZY MIHATRA ILAY HELOKA FAHAROA.

Ohatra: Voaheloka 06 volana an-tranomaizina sazy MIHANTONA (« 6 mois d’emprisonnement avec sursis ») noho ny halatra i Vonjy. TSY AMPIHARINA IO SAZY IO NY DIKAN’IZANY. VOAHELOKA 08 volana an-tranomaizina, sazy mihatra, NOHO NY VONO SY RATRA NINIANA NATAO I Vonjy efatra taona taty aoriana. MIVADIKA HO SAZY MIHATRA ILAY 06 VOLANA an-tranomaizina TALOHA: migadra 06 volana aloha i Vonjy. Ary dia efainy amin’izay avy eo ny 08 volana an-tranomaizina saziny faharoa. Izany hoe, TSY MISY OLONA MAHAZO SAZY MIHANTONA IN-2. Ary rehefa tapitra ny 05 taona ka tsy voaheloka tamina raharaha ady heloka hafa ilay olona dia FOANA ka toy ny tsy misy ILAY SAZY MIHANTONA AZONY.

Fanontaniana farany: «AHOANA NY « casier Judiciaire » MAHAKASIKA IREO OLONA TERAKA TANY IVELAN’I MADAGASIKARA?

Araka ny « article 591 C.P.P. », Izay rehetra teraka ivelan'i Madagasikara (Vahiny na Malagasy ) ka MONINA ETO MADAGASIKARA dia ny Fitsaràna Ambony Antananarivo (« Cour d’Appel d’Antananarivo ») no misahana ny « CASIER JUDICIAIRE ».

Toraka izany koa ireo izay tsy fantatra ny toerana nahaterahany na mampiahiahy ny mombamomba azy (« identité douteuse »).

Fehiny

TSY DIA AZO ITOMPOANA TENY FANTATRA ny « Néant » AO AMIN’ny B3 satria METY EFA MISY SAZY MIHANTONA NAHAZO AN’ILAY OLONA, Izay ilay hoe « Sursitaire », mety efa « faillite » na voarara tsy hisahana andraiki-panjakàna ihany koa izy. Koa mbà mailo !

Raha ny volavolan-dalampifidinana ho Filohan'ny Repoblika ao amin'ny andalana faha 10 izay milaza fa ny B2 no isan'ny antota-taratasy takiana amin'ny Kandida, dia kajikajy politika izay, satria dia vao mahazo io B2 io izy izany dia fantany ny hiandry azy.

Io B2 io araky ny voalaza ery ambony ihany koa dia natokana ho an'ny raharaham-panjakana no mahazo azy, ary ny ampahany ihany aza no omena ny banky, nefa amin'io lalàm-pifidianana io izany dia ibanaka ny ahazoan'ny rehetra io B2 io. Ka izay ve ilay tadiavin'ny mpanao Lalàna? Nefa teo aloha ny B3 no takiana entin'ny Kandida ary ny HCC no mangataka ny B2.

 

 

Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.