Lien Youtube émission spéciale TVPlus 21 février 2018

  • jeudi, 22 février 2018 07:21
  • Super User
  • Sary nindramina

Lien Youtube émission spéciale TVPlus 21 février 2018

https://www.youtube.com/watch?v=7EqH_S9mqUk


Fampandrosoana an'i Madagasikara

Tsy mila ankasarotina fa vahaolana tsotra, tsy feno akory ireo fa maro ny pitsopitsony fa ny hevi-baventy no aroso antsika:

1- Fehezina sy ampiasaina ny harena ato anatiny:
- Ny olona sy ny fahaizana rehetra (Ressources humaines), manana manampahaizana 500 000 eo isika (25 isam-pokotany raha 20 000 eo ny Fokotany sy ny toerana lehibe)
- Ny Harena ankibon'ny tany sy ambonin'ny tany
- Ny Harena an-dranomasina

2- Fehezina ny vola:
- Foanana ny MID, ary sahy miatrika ny Banque mondiale sy ny FMI, ka miroso amin'ny création monétaire na ny fahafahana mamorona ny vola, mila Banky malagasy anefa izany sy pitsopitsony maro, nefa manana Malagasy mahay izany isika.
- Dématérialisation de la monnaie, foanana na ahena farany izay kely ny fampiasana ny vola ravitaratasy fa soloina carte bleue avokoa sy banking money na ireny Mvola, orange Monney, airtel money ireny. Foana avy hatrany ny halatra, fanodikodinana, ny kolokolo, ny vaky trano, voasitona avy hatrany ny hetra. Tsy mila akory an'izany appareil enregistreur izany, fa tonga dia voasitona isaky ny mahalafo entana ny TVA sy ny hetra.
Foana ny mpivarotra tsy ara-dalàna, satria izay manana patente ihany no ahazo appareil de payement.

3- Mila mamokatra:
- Fambolem-bary, ny tanjona dia ny ahavelon-tena, tsy ampy 400 000 tonnes fotsiny ny vary vokaritsika raha 4 millions tonnes no filàna. Vao 2,5% ny velaran-tanintsika fotsiny no voavoly vary, ary 2 tonnes/ha fotsiny ny rendement. Mila miakatra 3 tonnes/ha fotsiny ary manitatra tany volena ho 5% fotsiny dia efa mahatratra 10 millions de tonne ny vokatra, efa mihoatra ny 7 milliards de $ ny vola vahiny miditra nefa vao vary fotsiny izay.
- Fambolena sy fiompiana isan-karazany
- Indostria
- Jono
- Asa tanana

4- Fanavaozana tanteraka ny foto-drafitr'asa:
- Ny làlana
- Ny sekoly, ny Université, ny tranon'ny mpianatra, ny cantine sy transport scolaire
- Tobim-pahasalamana
- Poste avancé gendarmerie
- Ny barrage sy ny fifehezana ny rano

5 - Ny angovo:
- Fifehezana ny solika
- Fananganana ny famokarana jiro sy rano
- Fametrahana ny fampiasana tanteraka ny angovo azo avaozina, toy ny herin'ny rano, ny masoandro, ny rivotra, ny biogaz, ny ethanol ho solon'ny charbon ho fiarovana ny ala sy ny tontolo iaianana, ambolena ny hazo fihinam-boho sy ny voakazo...

6 - Fametrahana ny fiarovana ny tany sy ny harenan'ny Malagasy:
- Ny fandriampahalemana, fanafoanana sy famaizana izay henjana ho an'ny miaramila na polisy manao kolokolo.
- Famatsiana ara-pitaovana toy ny hellico, F16 na Mig na Mirage, bateau rapide ny tafika hiandry ny sisi-tany, sy hitakiana ny Iles éparses (Sambo bois de rose iray dia mahazo MIG iray, nefa isika, efa namoaka 2000 conteneurs bois de rose, taona vitsy izay.)

7- Fampianarana sy Fanofanana ary famoronana asa.
- Asa 1 millions avy hatrany dia azo foronina, averina ny service civique na service national ho an'ny rehetra. Ireo mpianatra nivoaka fianarana rehetra nanao engagement decenal izay miisa 10 000 isan-taona, izany hoe efa 100 000 licenciés amin'izao raha ny 10 taona lasa ihany no alaina, dia alefa sy zaraina isam-pokotany, misy 5 isam-pokotany avy manao ny fanentanana sy ny asa fampandrosoana rehetra isam-pokotany.
Ampamakiana vato amin'ny dynamite ny tafika, dia atao pavé daholo ireny lalan-tsarotra sy lalana madinika ireny, velomina ny lakan-drano famokarana isan-tokony.

8 - Grand projet:
- Autoroute manodidina ny nosy sy mamaky azy avy any avaratra hatrany atsimo ary avy any andrefana miatsinana ka mampitohy ireo faritra mpamokatra voly sy fiompiana, indostria, mine ary tourisme.
- Train
- Tramway
- Terrain d'aviation
- Barrages
- Production éléctrique
- Nouvelle ville
- Exploitation minière, akarina 20-40% ny redevance minière ny compagnie vaventy fa tsy ajanona 2%.
- Ny mpitrandraka madinika, jerena ny tany sy ny guichet unique hamarotany ny vokatra azony.

9 - Tourisme na fizahantany
- Fananganana sy fanatsarana ny fotodrafitr'asa fandraisam-bahiny
- Fanofanana tanora mba ho professionel, fianarana langue maro
- Amoraina ny saram-piaramanidina amin'ny alalan'ny fampidinana ny hetra izay efa 40% ny saran'ny fitaterana, ny taratasy ilaina, ny visa.
- Sokafana amin'ny Malagasy ny famatsiam-bolan'ny orin'asa Air Madagasikara, avaozina tanteraka ary omena ny Malagasy ny fitantanana azy. Tsy hitsabahan'ny mpanao politika, fa ny mpiasa matihanina no mitantana azy.

10 - Ny Fitantanana sy ny politika
- Ahato daholo ny resaka antoko, mifantoka amin'ny fampandrosoana miaraka avokoa ny rehetra.
- Asaina averin'ireo voaporofo fa nangalatra teto amin'ny firenena ny vola voaporofo fa naodina sy nangalarina, izay ambiny fananany no alaina raha toa ka efa laniny, tsy misy ny fanagadrana na sesitany raha tsy mamaly hanonotra izy. Tsy avela handray anjara amin'ny raharaham-pirenena intsony kosa izay voaporofo fa nangalatra teto amin'ny Firenena. Atao ny fampihavanana fa tsy fiaraha-mitantana akory.
- Diovina ny rafi-pitsarana, fehezina ny kolokolo ary averina ny fitokisan'ny vahoaka azy.
- Malalaka ny fanehoan-kevitra, ny haino aman-jery, ny fivoriana sy famoriam-bahoaka ankalaman-jana, ny filaharam-be fanehoan-kevitra, ny polisy mihitsy no mitarika manokatra ny lalana arak'izay efa nifanarahana mialoha.
- Foanana ny Pin Pan afatsy fotoana voatokana.
- Samy mahazo karama tsara sy indeminité ny mpitondra fa tsy misy mahazo fiara na mpiasa na trano na garde du corps, samy miantoka ny azy arak'izay tiany. Foanana ny chèque carburant.
- Atao ny fanisana ny mponina amin'ny alalan'ny biometrie, ny mpiasam-panjakana fantome ho foana.
- Informatiser-na ny administration, foana ny kolokolo, na mba voafehy.

11 - Omena ny faritra ny fahefana ahafahany mitantana ny harena sy ny fampadrosoana ao aminy.

12 - Apetraka ny tena fahaleovantena sy ny fiandrianam-pirenena, izay vahiny mitsivalana amin'izany na mitsabaka ny raharaha tokatranon'ny Malagasy dia mody avy hatrany.

13 - Ireo rehetra manana ray na reny Malagasy, na raibe na renibe, tsy voatery izy roa, dia omena ny fizakana tanteraka ny maha Malagasy.

Ireo rehetra niaina teto Madagasikara talohan'ny 1960, dia omena ny fizakan-tena maha Malagasy, na tsy fantatra aza ny Ray amandreniny, mahazo ihany koa ireo zanany.

Ireo rehetra teraka teto Madagasikara dia mizaka ny maha Malagasy tanteraka na teraka oviana na teraka oviana.

Tsy atao fepetra amin'ny fizakan-tena Zo maha Malagasy ny anarana lazaina fa tsy teny Malagasy.

Mizaka ny Zom-pirenena Malagasy ihany koa ireo izay manambady Malagasy, Zo ara-panambadiana (misy fepetra)
Afaka mangataka ihany koa ny Zo maha Malagasy ny vahiny iray sy ny fianakaviany (misy fepetra)

Mila mihavana amin'ny tantara isika Malagasy, izay Firenena avy amin'ireo mpihavy avokoa, ary Firenena fatram-pandray ny hafa.
Tsy ekena kosa na izany aza ny fitokatokanana ara-pihaviana ka manilika ny hafa.

14 - Ny Tany no anisan'ny maha Malagasy ny Malagasy, ny tsirairay tsy misy ankanavaka dia tokony hanana tany ho azy, izay ho lovain'ny fara mandimby, tsy azo amidy, tsy azo zaraina.


Madagasikara dia manana velaran-tany 587 000 km² = 58 700 000Ha = 587 milliard m²
Anisan'ny fototry ny fampandrosoana ny fahaizana mitsinjara sy ny fampiasana ny tany (aménagement du territoire)

Toy izao no drafitra azo eritreretina amin'izany:

- 20% manantompo 117 400 km² = 11 740 000 ha;
- 5% fambolena efa misy = 29 350 km² = 2 935 000 Ha (3.5% fotsiny no misy fambolem-bary amin'izao);
- 15% toeram-ponenana, milieu d'habitation;
- 15% ambolena hazo sy voankazo, ahitra maitso, ala arovana;
- Ny Fambolena sy fiompiana, akarina 25%, ka ho lasa 30% miaraka amin'ilay 5% efa misy voly amin'izao;
- Tanilova, tany zaraina 5% = 29 350 km² = 2 935 000 Ha =29,35 milliard m², samy mahazo 1000m² isaky ny Malagasy;
- Tany amokarana Indostria, mine, fandraharahana ara-toekarena 5%;
- Tany kajiana ho an'ny aoriana sy ho an'ny taranaka 10%.

Raha zaraina amin'ny Malagasy 25 000 000, izay tsy maintsy manao karapanondro avokoa na zaza vao teraka aza, izay tsy andoavam-bola ny fanaovana izany, dia samy mahazo Tanilova 1000m² avokoa ny Malagasy rehetra.

Ireo tsy an'asa rehetra dia tsy maintsy miditra service national manajary ny tany, mamboly, manao lalana, sekoly, hopitaly, mampianatra, manampy ny zaza sy ny be antitra ary ireo misy kilema.

Na milaza ho tantsaha, na mpivarotra, na mpanao asa madinika sy asa tanana aza dia mila manao karatra avokoa, foana hatreo ny asa tsy misy taratasy, informel.

Izay tsy manakaratra tsy mahazo ny Tanilova.

Tohana ara-piofanana ny rehetra, indrindra ireo te amboly, hiompy, hanjono. Omena fitaovana ka atosika ny fambolena sy fiompiana lehibe, mba ampiakatra ny rendement sy ny vokatra.

Ireo teraka aty aorian'ny opération dia mandova an'ireo Ray amandreniny. Ny Tanilova, tany azo avy amin'io opération io, dia tsy mizara, ary tsy azo amidy, fa azo ampanofaina, ny hofan-tany no zarainy. Ireo Tanilova tsy miasa na tsy nisy fanorenana na fanajariana ao anatin'ny 5 taona, dia averina amin'ny fanjakana.

Ireo tany nalain'ny Colon, ka nisy fanajariana nataon'i Malagasy nandritra ny 10 taona, dia lasan'ny Malagasy na izay nanajary azy.

Jerena manokana ireo tany misy manajary nefa tsy misy taratasy misoratra aminy.

Ireo rehetra nipetraka teto Madagasikara talohan'ny 1960 sy ny taranany, ireo izay teraka rehetra teto Madagasikara dia mizaka ny Zom-pirenena Malagasy feno avokoa, tsy hijerena anarana na tavan'olona, ary mahazo mividy tany sy mahazo Tanilova 1000m² toy ny rehetra ihany koa.

Hisy opération lehibe arak'izany amin'ny fitsinjarana ny Tanilova, faritana ireo toerana honenana, nouvelle ville, ireo toerana ambolena, runch sy fiompiana lehibe, ireo toerana anaovana indostria, ireo anaovana trano azon'ny rehetra vidiana na hofaina.

Hisy loterie hamaritana ny Tanilova ho an'ny tsirairay, azo heverina ny hoe fametrahana ny faniriana 3 amin'ny faritra tiana ho azo, raha tsy misy mangataka izany, na misy fifandaminana dia lasanao io Tanilova 1000m² nirianao io.

Tsy misy vola aloha ny fahazoana sy ny taratasy rehetra amin'ny Tanilova, tsy andoavana hetra mandrakizay.

Ny famindram-panana, na tany na trano, na fiara, na fitaovana, na entana, na varotra, araky ny lova dia tsy andoavam-bola avokoa, ny tany sy trano tsy ampidiram-bola dia tsy misy hetra avokoa.

Ireo tany ambolena mampidi-bola dia raisina toy ny fitaovam-pamokarana ihany koa, tsy misy hetra tataovina aminy, fa ny vokatra amidy no misy hetra faran'izay ambany.

Ny tanjona, vahana ny olana ara-tany, adi-tany, ary samy manana Tanilova 1000m² avokoa ny Malagasy rehetra ankoatran'ny tany izay efa azy na hovidiany na ho lovainy.


Vitatsika io.
Patrick

https://www.youtube.com/watch?v=7EqH_S9mqUk

 

Laissez un commentaire
Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.