Editorial

  • jeudi, 17 mai 2018 14:45

  Tetikasa Vitatsika io: 800 pejy, Atsangana ny toerana fanarahamaso ny tetikasa

  Efa vonona ny Tetikasa rehetra ampandrosoana an'i Madagasikara, mahakasika ny sehatra lehibe eto amin'ny Firenena. Mahatratra 800 pejy izy io, 10 taona no nanomanana azy, nakana hevitra tamin'ny sehatra maro, nidinana ifotony, nanaovana fikarohana, ao avokoa ny fanazavana ny politika ankapobehany, ny tantara, ny Tanjona, ny fomba anatratrarana azy, ny olona sy ny fahaiza-manao ilaina, ny teknolojia ampiasaina anatanterahina azy, ny fitaovana sy ny teti-bola ary ny vola enti-manana, ny tetiandro ary ireo maridrefy na indicateur ahafahana mandrefy ny vita sy ny tsy vita. Ho Atsangana eo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika, ny toerana fanarahamaso ny tetikasa, centre informatisé contrôle réalisation projet.
  Lire la suite ...
  • lundi, 14 mai 2018 16:37

  Fahasalamana: Omena lanja ny fahaizamanao Malagasy

  Ao anatin'ny tetikasa "Vitatsika io", dia hiova ny fomba fijery ny resaka fahasalamana. Ny tanjona dia ny famokarana sy fampiakarana ny harikarem-pirenena, ka mila olona salama sy tomady andeha hiasa, mila mpianatra tomady handeha hianatra satria hiofana hiasa, ka hamokatra. Tsy hijanona resaka sosialy fotsiny izany ny Fahasalamana fa ho antoka hisian'ny Malagasy hanana fiainana tomady sy ho lava andro hivelomana. - Miainga amin'ny Reny sy ny zaza izany ny Fahasalamana, jerena manokana ny fahasalaman'ny Reny, indrindra fa izy bevoka. Mba ho ampy sakafo, hisy fanaraha-maso ny fahasalamany sy ny zaza ao ambohoka. Ny zaza kambana rehetra dia hiatohan'ny Fanjakana manontolo ny momba azy mandram-pahefenony 16 taona. Hisy vatsy na bourse hiditra amin'ny carte électronique n'ny ray amandreniny na izay mitaiza azy ireo. Jerena manokana ireo faritra mbola manana fomba manary zaza kambana, izay asiana fanentanana sy alafady fa tsy mendrika izany fomba izany intsony ny vanin'andro ankehitriny.
  Lire la suite ...
  • dimanche, 13 mai 2018 17:46

  Politika ara-bola: Foanana ny MID - fehezina ny vola Ariary - ampiroboroboina ny tsena ivelany

  (Hisaorana ireo namana mpahay toe-karena manampy amin'ity programa ity) 1. Inona no antsoina hoe MID ?Ny Marché Interbancaire de devises na MID dia sehatra ahafahana mifampividy na mifampivarotra vola vahiny. 2. Iza avy no mpisehatra amin’ny MID ?Ny Banky Foibe no mifantina ny mpisehatra ka ny banky tsotra (banque primaire) voafantina ihany no mpisehatra. Mijanona ho mpandrindra sy mpanara-maso ny fifampivarotana rehetra kosa ny Banky Foibe. Tsy tafiditra anaty mpisehatra ny birao fanakalozam-bola (bureau de change). 3. Manao ahoana ny fifamoivozan’ny vola vahiny ?• Misy mpandraharaha iray hanafatra entana avy any ivelany. Vola vahiny no hividianana izany. Manantona ny banky izy, ka ny banky no manao virement na transfert vola vahiny makany amin’ilay olona ividianany ilay entana. Izy kosa mandoa amin’ny banky ny takalon’izany vola izany, amin'ny vola Ariary MGA, miaraka amin’ny saran’ny fandefasana azy any ivelany. Mihena arak’izany ny tahirimbola vahiny ao amin’io banky io.• Misy mpandraharaha hafa indray manondrana entana any ivelany. Vola vahiny no andoavan’ilay mpividy an’io entany io. Tonga ao amin’ny bankiny izany vola izany ka mitombo indray izany ny tahirimbola vahiny ao amin’io banky io.
  Lire la suite ...
  • vendredi, 11 mai 2018 12:35
  • Tahirin-tsary Ranomafana Brickaville

  Ethanol: Angovo fandrehitra sy fandrahoan-tsakafo omena ny isan-tokantrano

  Ny ankabeazan'ny Malagasy amin'izao dia mbola mampiasa saribao, na kitay avokoa andrahoan-tsakafo. Mahalany saribao gony lehibe iray isan-kerinandro ny tokantrano misy olona 5 amin'ny ankapobehany, izany hoe 80 000 ariary (400 000fmg) isam-bolana raha 20 000 ariary ny goni-tsaribao lehibe iray. Ny Malagasy anefa dia mahay manao toaka gasy, izay tsy inona fa alcool mihoatra ny 90°, izay mirehitra, tsy inona ny toaka gasy fa éthanol ihany, saingy ny éthanol dia tsy asiana larony, na ilay mahatsara tsiro. Tsy famporisihina ny olona isotro toaka izany ity programa lehibe ity, satria dia ho arahi-maso ny famokarana azy, ka hisy ny fandokoana ny éthanol ampiavaka azy amin'ny lokon'ny lasantsy sy pétrole ary ny gazoala. Asiana fangaro ihany koa ny éthanol mba tsy ahafahana misotro azy (Colorant et amérisant). Ny éthanol dia azo avy amin'ny fary na mangahazo.Ny fary sy mangahazo dia maniry manerana ny nosy. Ny éthanol 1 litatra dia mahavita andrahoan-tsakafo mandritra ny 4ora, tsy mipoaka, fa mila fitandremana fotsiny satria mirehitra.  
  Lire la suite ...
  • jeudi, 10 mai 2018 15:22

  Rano: Zo fototra fa tsy entam-barotra

  Singa faran'izay majinika mitambatambatra no lasa ranobe. Faran'izay tsotra izy, izay hanaovana azy dia arahiny avokoa ny endrika omena azy. Nefa dia matanjaka izy. Mamelona izy, 80 % n'ny vatan'olombelona dia izy avokoa.Nefa mamono sy mahery koa izy raha setrasetraina. Kajio ary ny rano fa aorian'ny ady amin'ny pétrole dia hitranga ny ady rano. Ananantsika maro izy na ety an-tanety na an-dranomasina. Tsy entam-barotra ny rano, na ekena fa misy manao seha-pihariana amin'izany, fa Zo fototra omena ny Malagasy rehetra kosa ny rano, na ho an'ny fambolena sy fiompiana izany, na ho fisotro madio sy fidiovana. Ao anatin'ny tetikasa "Vitatsika io" dia ho raisin'ny fanjakana an-tanana ny fikajiana sy ny fanomezan-drano ho an'ny rehetra. Zo fototra io. Tsy amidy hitadiavam-bola ny rano fa fandraisana anjara no apetraka.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 09 mai 2018 12:00

  Baie de Narinda: Hanaovana port sy aéroport lehibe, nouvelle ville, Nosy lava atao Nosy fizahan-tany

  Tafiditra ao anatin'ny tetikasa Vitatsika io, ny fanamboarana seranan-tsambo lehibe eo andrefan'ny Madagasikara, faritra Analalava, andrefan'Antsohihy. Lehibe tokoa io helodrano natoraly io, lalina ary tsy manonja ny ranomasina. Mirefy 10km ny sakan'io Helodrano na Baie de Narinda io, ary 68Km ny halavany, lalina tokoa ny rano ka afaka hidiran'ny sambo vaventy. Anaovana zone de stockage off-short na toerana fametrahana entana tsy andoavana haba eo akaiky eo, izay toerana andalovan'ilay autoroute de l'Unité Nationale manodidina an'i Madagasikara. Asiana seranam-piaramanidina iraisam-pirenena, handray ireo manandrahara eo amin'ny port, sy hampifandray ny andrefan'ny Nosy amin'ny Afrika sy ny tany arabo, ary Amerika. Varavarana mitodika any andrefan'izao tontolo izao izany, na ny seranan-tsambo lehibe, na ny seranam-piaramanidina. Anaovana Tanàna vaovao na nouvelle ville, ka hisy trano moderina 50 000 hatsangana ao. Hisy ny jiro sy rano, hisy internet, hisy hopitaly, sekoly, toeram-pihofanana ambony momba ny resaka sambo, ranomasina, hisy régiment militaire sy marin ary aérien. Hiantsona ao ilay Mirage na F16 miisa 2 amin'ilay 6 ho vidiana hanaramaso ny ranomasina sy ny sisintanitsika.
  Lire la suite ...
  • mardi, 08 mai 2018 08:51
  • Sary nindramina

  Ahoana ny fanamboarana Bio-gaz fandrahoan-tsakafo?

  Maro amintsika indrindra ireo manana tokotany malalaka na ny mipetraka hivelan'ny renivohitra indrindra isika any ambanivohitra no afaka mampiasa ny bio-gaz ho solon'ny kitay sy ny saribao na ny afo fandrehitra mba ampiasaina andrahoan-tsakafo. Eny, azo ampiasaina hamanana trano, na hamokarana herin'aratra mihitsy aza raha mitambatambatra ny ao amin'ny fokontany. Ny tanjona dia ny amadihana ireo poti-kanina, ireo tain'omby, tai-kisoa, pipin'omby sy kisoa, ny tain'akoho sy ny rano avy nanasana tranom-biby samihafa. Maro ny tsy tia fa ny tain'olona sy ny pipin'olombelona dia azo amokarana tsara bio-gaz izay tsy misy mahasamihafa azy amin'ny an'ny biby. Raha tsy manana ireo fiompiana ireo, dia ireny ravin-kazo sy tsikafokafona ireny na faikana salady simba ireny dia mety avokoa avadika ho bio-gaz toy ireo fako maro samihafa. Inona no ilaina ?
  Lire la suite ...
  • dimanche, 06 mai 2018 19:02

  Ambohitsorohitra: Fanorenana Lapan'ny Fihavanana

  Hanehoana ny Kolontsaina Malagasy iray manontolo, izay miorina eo ambonin'ny Fihavanana, dia ho atao "Lapan'ny Fihavanana" ny lapan'Ambohitsorohitra ankehitriny. Haranty ao avokoa, ka azon'ny rehetra tsidihina (Mozea), ny tantara Malagasy, ny tantaran'ny Fanjakana rehetra nanerana ny Nosy, ny kolontsaina Malagasy, ny tantaram-pirenena nifandimby, ireo rehetra nitondra ny Firenena. Ho kajiana ao ireo famantarana manokana ny Fanjakana isam-paritra sy isam-poko. Toerana hanaovana fikarohana ny tantaran'ny faritra tsirairay sy ny tantaram-pirenena ihany koa ity “Lapan'ny Fihavanana” ity. Eo amin'ny 14ha eo ny velaran'ity toerana ity, ka dia hananganana "Tranoben'ny Kolontsaina" lehibe, ahafahana mandray olona 10 000 eo.
  Lire la suite ...
  • jeudi, 03 mai 2018 11:00
  • Sary Gasypatriote - Pêche et froid Diego

  Indostria: Fototry ny toe-karena

  Resahina foana ny antsoina hoe fitomboan'ny harikarena, na ilay hoe taux de croissance. Inona moa izy io, ary mampitombo ny vary miditra anaty vilia ve izany? Lazaina fa tokony à deux chiffres ny tahan'ny harikarena vao ho tsapa any antokan-trano izany? Raha hiverenana kely, dia nivelona tamin'ny fihazana, fanjonoana, ary fihotazana ny olona fahiny. Izany hoe, izay vokatra nisy teo ambony tany, naniry, biby ary trondro, no nohanina sy nivelomana. Dia rehefa lany ilay sakafo teo dia nifindra toerana hafa nitady izay azo nohanina. Taty aoriana anefa, nanomboka niadivan'ny vondron'olona izay nitambatambatra ny toerana tsara, ary niha ritra ihany koa ireo zavatra azo notazana sy nohazaina, ka tsy ampy satria nitombo ny isan'ny olona. Tao koa no reraka sy maty amin'ilay mifindra lava, ka nanomboka namboly sy niompy.
  Lire la suite ...
  • mercredi, 02 mai 2018 10:16
  • Sary Gasypatriote Andasibe

  Fambolen-kazo: Ho Tany maitso i Madagasikara

  Malaza moa ny hoe "Madagascar l'Ile rouge", satria dia tany mena avokoa ny toerana rehetra, kaohon'ny riaka daholo ny havoana, mamovoka ny toerana rehetra, mirongatra ny aretina samihafa entin'ny voalavo sy biby samihafa. Maro ireo ala harovana, fa mifandona amin'ny fahantran'ny mponina, ka lasa toerana fihariana, na fambolena, na fihazana, na fitrandrahana harena ankibon'ny tany, na lasa fanaovana harina fandrehitra, saribao sy kitay. Ao koa anefa ny filana hanaovana trano, toy ny bois rond, bois carré sy planche. Ao no misy ny harena sarobidy toy ny bois de rose, bois d'ébène, palissandre sy ny maro hafa. Ao ny fanaovana fanafody.Ary ao ny toeran'ny biby tsy fahita maneran-tany. Ao ireo toerana mananan-tantara sy vakoka, ary ara-kolotsaina. Ao ireo mampidi-bola amin'ny fizahantany. Atao ahoana ary ny hampiarahana ireo filana mety mifanohitra rehetra ireo, nefa samy fivelomana avokoa.
  Lire la suite ...
Page 9 sur 39